My i rodzice

Podstawą sukcesu działalności zespołu jest dobrze układająca się współpraca z rodzicami. Nadrzędnym celem tej współpracy jest dobro dziecka, stąd starania o ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego.

Przedszkole nasze jest placówką otwartą dla dzieci i ich rodziców. Stwarzamy możliwość kontaktu każdemu, kto potrzebuje rady i pomocy w działaniach wychowawczych. Dysponując przygotowaną kadrą staramy się zapewnić rodzicom fachową pomoc, zasugerować najlepsze dla dziecka metody postępowania. Udzielamy też rodzicom informacji o działalności instytucji wspomagających rodzinę w wychowaniu dziecka.

Dobra współpraca nauczycieli z rodzicami, wzajemna akceptacja i zrozumienie powoduje wzrost rangi przedszkola, daje szansę rozwoju inicjatyw społecznych na rzecz placówki, a przede wszystkim procentuje w efektach oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych.

Rodzice uczestniczą we wszystkich wydarzeniach w przedszkolu. Aby czuli się współgospodarzami przedszkola są na bieżąco informowani o wszystkim co dzieje się w placówce i wiedzą, że mają wpływ na kierunki jej działań.

Formy współpracy z rodzicami to m.in.:

 • zebrania ogólne - informacje o głównych założeniach wychowawczych sprawy organizacyjne,
 • zebrania grupowe z udziałem specjalistów - tematyka spotkań zgłaszana przez rodziców,
 • warsztaty prowadzone przez specjalistów doskonalące umiejętności wychowawcze rodziców,
 • spotkania adaptacyjne dla dzieci 3-letnich i ich rodziców,
 • kontakty indywidualne nastawione na wzajemne respektowanie swoich racji,
 • zajęcia otwarte dla rodziców - możliwość bezpośredniego poznania realizowanych w przedszkolu zadań, form i metod pracy, a także bezpośredniego obserwowania dziecka w trakcie działania na tle grupy rówieśniczej,
 • zajęcia z udziałem rodziców (możliwość wspólnych działań z dzieckiem, wspólnej zabawy - elementy pedagogiki zabawy),
 • tworzenie okazji do wspólnych integrujących przeżyć: wykonywanie z dziećmi prac plastycznych - malowanie bombek, pisanek świętowanie np. Dnia Mamy, Dnia Taty,
 • "Kubusiowe Nowinki" - gazetka dla rodziców zawierająca informacje dotyczące aktualnie przerabianej tematyki, informacje o ciekawych książkach dla dzieci i rodziców, porady, bieżące wydarzenia.

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 25 im. Kubusia Puchatka Słupsku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1. Zasady tworzenia Rady Rodziców określają akty prawne. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem przedszkola.

Rada Rodziców składa się z:

 • przewodniczącego,
 • sekretarza,
 • skarbnika,
 • dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW
Rada Rodziców jest wewnętrzną przedszkolną organizacją, której zadaniem jest:

 1. Uchwalenie statutu przedszkola i niezwłocznego przesłania go organowi prowadzącemu oraz właściwemu Kuratorowi Oświaty celem sprawdzenia jego zgodności z prawem.
 2. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym i dydaktyczno-wychowawczym.
 3. Współudział w planowaniu pracy placówki, realizacji programów wychowania i nauczania oraz doskonaleniu organizacji i warunków pracy przedszkola.
 4. Występowanie z wnioskami i opiniami do dyrektora i Rady Pedagogicznej we wszystkich sprawach dotyczących działalności przedszkola.
 5. Przekazywanie rodzicom informacji o swojej działalności.
 6. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na potrzeby dzieci.
 7. Wyrażanie opinii na temat gospodarki finansowej przedszkola.

ZADANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW:

1. Przewodniczący.
Zadaniem przewodniczącego Rady Rodziców Przedszkola jest kierowanie całokształtem prac Rady, a przede wszystkim:

 • opracowywanie projektu działalności wraz z planem finansów na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zamierzeń planu dydaktyczno-wychowawczego przedszkola,
 • współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady oraz reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,
 • zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady
  przekazywanie opinii i postulatów Rady Rodziców dyrektorowi przedszkola i Radzie Pedagogicznej.

2. Sekretarz.
Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców, a przede wszystkim:

 • organizowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,
 • organizacyjne przygotowywanie zebrań Rady Rodziców,
 • prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców.

3. Skarbnik.
Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo-gospodarczej Rady, a przede wszystkim:

 • opracowywanie w porozumieniu z członkami prezydium Rady projektów planów finansowych i
 • czuwanie nad ich realizacją,
 • organizowanie wpływów finansowych na działalność Rady Rodziców,
 • składanie trzy razy w roku sprawozdań z działalności finansowej Rady Rodziców i wykonania planu finansowego.

4. Komisja Rewizyjna.
Zadaniem Komisji jest czuwanie nad zgodnością z obowiązującymi przepisami działalnością poszczególnych ogniw Rady Rodziców Przedszkola, a w szczególności:

 • dokonywanie w roku budżetowym kontroli działalności finansowej gospodarczej i rachunkowości Rady Rodziców Przedszkola,
 • składanie Radzie Rodziców Przedszkola rocznych sprawozdań ze swej pracy wraz z wnioskami pokontrolnymi,
 • czuwanie nad pełną i systematyczną realizacją dochodów.
to top button