Innowacje pedagogiczne i projekty edukacyjne

Realizowane w naszym przedszkolu treści kształcenia, oparte są na podstawie programowej wychowania przedszkolnego i wybranych programach. W celu uatrakcyjnienia metod edukacyjnych treści kształcenia realizujemy m.in. w oparciu o innowacje pedagogiczne i programy autorskie.

MAGICZNY ŚWIAT KOMPUTERÓW - jego zadaniem jest edukacja najmłodszych z wykorzystaniem technologii informatycznej. Program uczy dzieci posługiwania się komputerem, a jednocześnie poprzez zabawę rozwija ich aktywność ruchową, wzrokową i słuchową.

KUBUŚ PUCHATEK I PRZYJACIELE - to program, który wykorzystując przygody ulubionego dziecięcego bohatera książkowego, realizuje cele edukacyjne i wychowawcze. Nastawiony jest głównie na aktywne działanie dzieci w zakresie twórczości plastycznej, słownej, ruchowej, muzycznej, a przy okazji wyrabia poczucie tożsamości z naszym przedszkolem.

ADAPTACJA DZIECI 3-LETNICH DO WARUNKÓW PRZEDSZKOLA. Zależy nam na zapewnieniu dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym środowisku. Program zakłada takie działania pedagogiczne, które sprzyjają rozładowaniu negatywnych doznań związanych z rozstaniem z rodziną i pobytem w nowym środowisku. W tym celu podejmowane są różne działania, np.:

  • udzielanie pełnej informacji o przedszkolu,
  • wcześniejsze uzyskanie od rodziców informacji o dziecku,
  • możliwość zwiedzania przedszkola,
  • możliwość uczestniczenia w zajęciach i zabawach na placu przedszkolnym,
  • możliwość pobytu rodzica wraz z dzieckiem w przedszkolu,
  • wymiana informacji o dziecku między rodzicami i nauczycielami.

ZDROWYM BYĆ - DŁUŻEJ I BEZPIECZNIEJ ŻYĆ. W wychowaniu przedszkolnym spraw edukacyjnych nie da się oddzielić od wychowawczych. Kładziemy na nie duży nacisk w codziennym działaniu, a wymieniony program dla 6-latków ma za zadanie dodatkowo rozwijać świadomość dzieci w zakresie poznania własnych wartości, indywidualności, poszanowania siebie i innych, poznawanie pozytywnych i negatywnych odczuć i umiejętności ich określania. Uczy komunikacji w grupie, współdziałania i zabawy. Pomaga w kształtowaniu osobowości dziecka.

NATURALNA NAUKA JĘZYKA. Program wykorzystuje naturalne zainteresowanie dzieci tekstem i rysunkami w celu rozwijania umiejętności czytania. Punktem wyjścia jest czytanie globalne (całościowe), a następnie dokonywanie analizy. Wiedzę o tekście dziecko nabywa poprzez własne działanie. Uczy się komunikowania poprzez słowo, gest, ruch, muzykę, barwę, kształt. Znaczące efekty tej metody uzyskiwane są także dzięki zastosowaniu wielu atrakcyjnych pomocy edukacyjnych.

WYCHOWANIE DWUJĘZYCZNE POLSKO-ANGIELSKIE. Założeniem projektu jest, aby wszystkie dzieci w naszej placówce (w wieku 3-6 lat) nabywały bezpłatnie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, a ich lektorami byli nauczyciele przedszkola, z którymi dzieci mają kontakt na co dzień. W naszej placówce język angielski towarzyszy dzieciom w każdej grupie wiekowej codziennie w ramach bazowego programu przedszkolnego.
Zajęcia obejmują m.in.: intensywną naukę języka angielskiego, zajęcia artystyczne, plastyczne, gimnastyczne, słuchanie bajek, naukę liczenia, logicznego myślenia. Dzięki temu dzieci szybko przyswajają prawidłową wymowę, akcent i intonację, a nauka języka staje się dla nich tak naturalna, jak umiejętność chodzenia.

KOLOROWY ŚWIAT - ZAJĘCIA DLA DZIECI UZDOLNIONYCH PLASTYCZNIE. W przedszkolu realizowany jest projekt edukacyjny zajęć plastycznych dla dzieci 5 i 6-letnich, uzdolnionych plastycznie.
Idea projektu umożliwia rozwój zdolności, zainteresowań plastycznych dzieci poprzez podejmowanie różnorodnych działań. Realizacja tych działań wyzwala emocjonalną niezależność, swobodę w odkrywaniu nowego, eksperymentowanie w zakresie formy i środków wyrazu plastycznego, a także znaczący rozwój wrażliwości dziecka w wieku przedszkolnym.

ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ ORAZ WCZESNEJ NAUKI CZYTANIA DZIECI 5,6-LETNICH W PRZEDSZKOLU Z WYKORZYSTANIEM PIŁEK EDUKACYJNYCH EDUBAL - piłki edukacyjne w naszym przedszkolu
Piłki EDUBAL - to zestaw 94 piłek w czterech kolorach, z naniesionymi na powierzchni: cyframi, literami, znakami interpunkcyjnymi, matematycznymi i znakami klawiatury komputerowej. Ćwiczenia, zabawy i gry z piłkami, wykorzystywane są dla różnych celów, np. osiągania estetyki ruchu, przyjemnego spędzania wolnego czasu lub jako celu samego w sobie, czyli sportu. "Edubale" są formami atrakcyjnymi dla dzieci, rozwijają ich umiejętności współpracy i współdziałania, twórczego myślenia, motywują wszystkich do aktywności ruchowej, dając szansę dzieciom mniej sprawnym ruchowo wykazania się walorami intelektualnymi, a dzieciom o wyższej sprawności intelektualnej walorami ruchowymi. Zabawy i gry ruchowe z piłką są nieocenioną skarbnicą tworzenia różnych relacji interpersonalnych i społecznych.

WESOŁA GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA. PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA W PRZEDSZKOLU. Głównym celem programu jest usprawnianie motoryki narządów artykulacji, co sprzyja usuwaniu wielu wad wymowy. Natomiast u dzieci nie mających zaburzeń, doskonalenie sprawności mięśni artykulacyjnych, od której zależą ruchy narządów mowy i poprawność wymowy. Efektami realizacji programu profilaktyki logopedycznej jest wyeliminowanie wad wymowy w wieku szkolnym, a tym samym trudności w nauce, które z reguły idą w parze z zaburzeniami wymowy i komunikacji językowej u dzieci. A także usprawnienie narządów artykulacyjnych i prawidłowy oddech przeponowo - brzuszny. Bezpośrednią formą działania z zakresu profilaktyki logopedycznej będą prowadzone ćwiczenia logopedyczne. Mają na celu wspomaganie rozwoju mowy. Zajęcia odbywać się będą w formie zabawowej.

WESOŁO NAM, GDY MUZYKA GRA to innowacja, która ma za zadanie ułatwić i uatrakcyjnić rozwój muzyczny dziecka. Przedszkole daje możliwość dotarcia do każdego dziecka. Dziecko w naturalny sposób nosi w sobie muzykę spontaniczną, ma potrzebę muzycznej zabawy, śpiewu, tańca, tworzenia własnych śpiewanek. Dzieci w wieku przedszkolnym chętnie tworzą swój muzyczny świat zabaw i szybko uczą się wielu muzycznych czynności. Innowacja ma wpływ na rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny, estetyczny dziecka poprzez muzykę.

to top button